Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych

Dokument nakłada obowiązek objęcia pomocą m.in. w przypadku trudności adaptacyjnych spowodowanych różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego (w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą). Pomoc należy zapewnić dzieciom i ich rodzicom. W rozporządzeniu jest mowa m.in. o formach pomocy i zadaniach nauczycielskich w tym zakresie.

Ramy prawne
Skopiowano