Zasady organizacji zajęć religii i etyki w szkołach spisane w języku ukraińskim przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Ramy prawne
Skopiowano