Ramy prawne

Skopiowano
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
3 stycznia 2023
Skopiowano
13 września 2022

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Zawiera spis aktów prawnych i przydatnych linków oraz opis rozwiązań systemowych, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku szkolnym, jak również tych obowiązujących od 1 września 2022 r.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
1 sierpnia 2022

Broszura „Dziecko bez opieki w Polsce i Ukrainie. Prawo i instytucje: podstawowe zagadnienia”

Broszura składa się z dwóch części, z których pierwsza opisuje zagadnienia opieki i kurateli nad dziećmi w Ukrainie, a druga pieczę zastępczą nad dziećmi w Polsce. Opracowanie jest zbiorem najważniejszych informacji na temat opieki nad ukraińskimi dziećmi w Polsce, które w prosty i przejrzysty sposób przedstawia istniejące w obu systemach prawnych instytucje.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Podstawy prawne regulujące prawa dziecka migranckiego

Opracowanie: Sylwia Kilanowska-Męczykowska. Obecność uczniów z doświadczeniem migracji reguluje prawo oświatowe i rozporządzenia MEN. Zbiór linków do tych dokumentów.
Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych

Dokument nakłada obowiązek objęcia pomocą m.in. w przypadku trudności adaptacyjnych spowodowanych różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego (w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą). Pomoc należy zapewnić dzieciom i ich rodzicom. W rozporządzeniu jest mowa m.in. o formach pomocy i zadaniach nauczycielskich w tym zakresie.
Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

W dokumencie jest mowa m.in. o zasadach przystępowania do egzaminów kończących poszczególne etapy edukacji (egzamin ósmoklasisty, matura, egzamin zawodowy) i zwiększeniu liczby osób w klasach (w związku z przyjęciem dzieci i młodzieży z Ukrainy) w zależności od typu placówki edukacyjnej. Rozporządzenie mówi też o warunkach prowadzenia zajęć w lokalach, w których do tej pory nie było to możliwe, oraz o osobach, które przebywając na terenie Polski, uczą się zdalnie i pozostają w ukraińskim systemie edukacji. Dokument z 21 marca 2022 r. należy czytać łącznie z rozporządzeniem zmieniającym z 8 kwietnia 2022 r., które doprecyzowuje część zapisów oraz zawiera informacje o oddziałach przygotowawczych i zatrudnianiu w szkołach osób niebędących nauczycielami/nauczycielkami.
Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób, które uczyły się w zagranicznych szkołach

Dokument określa warunki i tryb przyjmowania tych osób do placówek edukacyjnych na wszystkich poziomach i warunki tworzenia, organizacji oraz działania w szkołach oddziałów przygotowawczych. Opisuje sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Określa też wysokość ewentualnego stypendium. Rozporządzenie z 31 sierpnia 2017 roku należy czytać łącznie z rozporządzeniem zmieniającym z 11 marca 2022 roku, które wprowadza niewielkie modyfikacje.
Skopiowano