Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

W dokumencie jest mowa m.in. o zasadach przystępowania do egzaminów kończących poszczególne etapy edukacji (egzamin ósmoklasisty, matura, egzamin zawodowy) i zwiększeniu liczby osób w klasach (w związku z przyjęciem dzieci i młodzieży z Ukrainy) w zależności od typu placówki edukacyjnej. Rozporządzenie mówi też o warunkach prowadzenia zajęć w lokalach, w których do tej pory nie było to możliwe, oraz o osobach, które przebywając na terenie Polski, uczą się zdalnie i pozostają w ukraińskim systemie edukacji. Dokument z 21 marca 2022 r. należy czytać łącznie z rozporządzeniem zmieniającym z 8 kwietnia 2022 r., które doprecyzowuje część zapisów oraz zawiera informacje o oddziałach przygotowawczych i zatrudnianiu w szkołach osób niebędących nauczycielami/nauczycielkami.

Ramy prawne
Skopiowano