Newsletter edukacyjny SOS dla Edukacji – 20.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

coraz cieplejsze dni naturalnie kierują myśli w stronę odpoczynku. Jednocześnie maj to w edukacji intensywny czas – w tym roku jeszcze bardziej ze względu na dużą liczbę uchodźczych dzieci w polskich szkołach. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z różnymi możliwościami zatrudnienia nauczycielek i nauczycieli z Ukrainy. Z pewnością będzie to istotne również w kolejnym roku szkolnym, który wiele szkół i samorządów zaczyna planować już teraz.

Przekazujemy też informacje na temat spotkań sieciujących polskie i międzynarodowe organizacje działające na rzecz ukraińskich dzieci i dzielimy się z Państwem wnioskami z Samorządowego Okrągłego Stołu, w którym brały udział nasze przedstawicielki.

Na koniec przekazujemy zaproszenie na webinarium Masz Głos: dzieci i młodzież z Ukrainy.

Zatrudnianie nauczycielek i nauczycieli z Ukrainy

Możliwość pracy osób z Ukrainy w polskich szkołach wciąż rodzi wiele pytań. Dlatego przedstawiamy Państwu zbiór najważniejszych informacji na ten temat wraz z podstawami prawnymi.

Zatrudnianie obywateli i obywatelek Ukrainy na stanowisku nauczycielskim

  • Innym sposobem jest zatrudnienie na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywatelki i obywateli z Polski. Pierwszym krokiem jest uznanie ukraińskiego dyplomu. Na tej podstawie można się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z polskimi przepisami.

Osoba, która ma zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 38 i art. 39 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może podejmować pracę w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę.

Uznawanie kwalifikacji

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach–informacja-dla-obywateli-ukrainy

SOS Wspólna Szkoła sieciuje polskie i międzynarodowe organizacje na rzecz edukacji ukraińskich dzieci

13 maja Koalicja SOS dla Edukacji zorganizowała w warszawskim Dużym Pokoju spotkanie sieciujące polskie i międzynarodowe organizacje, które działają na rzecz edukacji i wsparcia ukraińskich dzieci w Polsce. Spotkanie miało formułę hybrydową, ponad 30 osób uczestniczyło online, a drugie tyle stacjonarnie, przy okazji oglądając znakomitą wystawę fotograficzną Julii Klewaniec

Była to także pierwsza okazja, by zobaczyć się wreszcie na żywo w naszym polskim i w szerszym, międzynarodowym gronie. Poprosiliśmy organizacje spoza Polski – działające w ramach ONZ (jak UNICEF i IOM) i pozarządowe (zarówno duże, np. Save the Children, jak i mniejsze, np. Terre des Hommes Italia) o przedstawienie swoich programów i propozycji wsparcia merytorycznego i finansowego oraz o wskazanie, w jakich obszarach szukają możliwości wspólnego działania. 10 organizacji zaprezentowało swoje plany i zgłosiło gotowość współpracy, a znakomita większość z nich zachęca do budowania konsorcjów polskich NGO i innych instytucji (np. samorządów lokalnych czy placówek doskonalenia nauczycieli). 


Nagranie z tego spotkania można zobaczyć tutaj, a w planach – kolejne w podobnym formacie. Tym razem zamierzamy zacząć od prezentacji działań i potrzeb polskich organizacji. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia facebookowej grupy SOS dla Edukacji, gdzie wkrótce zamieścimy informacje o miejscu i terminie spotkania.

Samorządowy Okrągły Stół

8 i 9 maja we Wrocławiu odbył się #SamorządowyOkrągłyStół. Przedstawicielki i przedstawiciele różnych sektorów pracowali nad opracowaniem rekomendacji niezbędnych rozwiązań i zmian prawnych związanych z wojną w Ukrainie i przyjazdem do Polski ponad 3 mln uchodźców i uchodźczyń. Rekomendacje są podstawą do stworzenia tzw. białej księgi, która wkrótce trafi do premiera, prezydenta, parlamentu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Prace Samorządowego Okrągłego Stołu skoncentrowano wokół 8 obszarów: integracja społeczna i działania, rynek pracy i gospodarka, mieszkalnictwo, edukacja i nauka, finanse i legislacja, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, wsparcie Ukrainy.

Prace stolika „Edukacja i nauka” koordynowała wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, jego sekretarzem była Alicja Pacewicz z naszej sieci SOS dla Edukacji, a w tworzeniu rekomendacji uczestniczyli samorządowcy, eksperci edukacyjni (także z naszej sieci SOS), przedstawiciele wyższych uczelni oraz ukraińskie nauczycielki z Wrocławia.

Celem ma być nowoczesna szkoła, otwarta na wszystkich i odporna na kryzysy. Oto krótka lista głównych problemów i propozycji ich rozwiązania (pełna wersja materiału oraz lista autorów i autorek będzie dostępna wkrótce).

Jak jest teraz?

W Polsce mieszka dziś co najmniej 800 tys. dzieci uchodźczych z Ukrainy, z tego 500 tys. jest poza polskim systemem edukacji i wsparcia. Brakuje: kompleksowych rozwiązań, systemu finansowania, kadry nauczycielskiej, szkoleń, strategii krótko- i długofalowych w kluczowych obszarach.

Główne wyzwania i rekomendacje

  1. Jak włączać ukraińskie dzieci i młodzież do polskiego systemu edukacji

– Dopracować koncepcję pracy oddziałów przygotowawczych.

– Określić pilnie zasady oceniania, klasyfikacji i egzaminów, uwzględniając zróżnicowany poziom kompetencji językowych uczniów.

– Stworzyć alternatywną ścieżkę rekrutacyjną do szkół ponadpodstawowych.

– Stworzyć systemowy i szkolny model wsparcia psychospołecznego.

2. Jak wesprzeć osoby uczące się w systemie ukraińskim

– Stworzyć system rejestracji uczniów pozostających w ukraińskim systemie.

– Stworzyć samorządom warunki organizacyjno-prawne i finansowe do organizowania lokalnych centrów wspomagających oraz zajęć adaptacyjnych, językowych i in. z możliwością zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

3. Jak zorganizować opiekę i edukację dla małych dzieci

– Ułatwić tworzenie domowych punktów opieki przedszkolnej i żłobkowej.

– Zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla dzieci ukraińskich i elementy edukacji wielokulturowej dla dzieci polskich.

– Asystenci kulturowi i osoby mówiące po ukraińsku w przedszkolu dla ułatwienia komunikacji i pracy z dziećmi i ich rodzinami.

4. Jak zapewnić doradztwo i edukację zawodowe ukraińskiej młodzieży

– Dostosować sposoby nauczania i procedury egzaminacyjnych do potrzeb uczniów.

– Doradztwo zawodowe w kierunku nauki w zawodach deficytowych na polskim rynku, oddziały przygotowawcze w tych szkołach branżowych.

5. Jakie wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

– Zatrudnienie ze środków budżetu państwa specjalistów ukraińskojęzycznych w poradniach, szkołach i przedszkolach, pracujących w parze z polskim specjalistą.

– Szybka ścieżka uznania/weryfikacji ukraińskich orzeczeń.

6. Jak wykorzystać wakacje dla przygotowania do nowego roku szkolnego

– Organizacja półkolonii i innych zajęć dla dzieci ukraińskich (także uczących się zdalnie) oraz polskich – konieczne regulacje dotyczące finansowania!

7. Jak zapewnić kadrę nauczycielską i wspierać jej kompetencje

– Uprościć zasady nostryfikacji dyplomów.

– Określić docelowy poziom kompetencji językowych.

– Stworzyć oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących.

– Finansowanie z budżetu centralnego dodatkowej pracy kadry pedagogicznej.

8. Jak zapewnić finansowanie dodatkowych zadań edukacyjnych

– Finansowanie z budżetu państwa rzeczywistych kosztów edukacji każdego ucznia uchodźcy z Ukrainy obecnie i w kolejnych latach.

– Finansowanie z budżetu państwa pełnych kosztów wychowania przedszkolnego, w tym również poza przedszkolami (domowe punkty).

– Ogólnopolski program inwestycyjny finansowany z budżetu państwa „Budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych”: adresowany do samorządów (w powiązaniu z kryteriami demograficznymi).

9. Jak uczelnie wyższe mogą wspierać edukację uchodźców z Ukrainy

  • Powołać grupę roboczą złożoną z przedstawicieli/lek władz uczelni z Ukrainy i Polski oraz urzędników obu ministerstw w celu identyfikacji potrzeb i wyzwań. 
  • Sfinansować socjalne i stypendialne wsparcie studentów oraz zwiększyć środki na naukę języka polskiego dla studentów z Ukrainy.

Masz Głos: dzieci i młodzież z Ukrainy

30 maja o godzinie 19.00 w ramach akcji Masz Głos odbędzie się webinarium poświęcone integracji z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach. Zuzanna Rejmer z Polskiego Forum Migracyjnego opowie o doświadczeniach i dobrych praktykach w tym zakresie. Szczegóły i link do rejestracji już wkrótce pojawią się na Facebooku akcji. Zapraszamy!

Akcja Masz Głos jest prowadzona przez Fundację Batorego. Wspiera organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają na rzecz lokalnych środowisk.Zapraszamy do archiwum newsletterów i naszej grupy na Facebooku.

Newsletter
Skopiowano