Internetowy System Aktów Prawnych

Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych

Dokument nakłada obowiązek objęcia pomocą m.in. w przypadku trudności adaptacyjnych spowodowanych różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego (w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą). Pomoc należy zapewnić dzieciom i ich rodzicom. W rozporządzeniu jest mowa m.in. o formach pomocy i zadaniach nauczycielskich w tym zakresie.
Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

W dokumencie jest mowa m.in. o zasadach przystępowania do egzaminów kończących poszczególne etapy edukacji (egzamin ósmoklasisty, matura, egzamin zawodowy) i zwiększeniu liczby osób w klasach (w związku z przyjęciem dzieci i młodzieży z Ukrainy) w zależności od typu placówki edukacyjnej. Rozporządzenie mówi też o warunkach prowadzenia zajęć w lokalach, w których do tej pory nie było to możliwe, oraz o osobach, które przebywając na terenie Polski, uczą się zdalnie i pozostają w ukraińskim systemie edukacji. Dokument z 21 marca 2022 r. należy czytać łącznie z rozporządzeniem zmieniającym z 8 kwietnia 2022 r., które doprecyzowuje część zapisów oraz zawiera informacje o oddziałach przygotowawczych i zatrudnianiu w szkołach osób niebędących nauczycielami/nauczycielkami.
Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób, które uczyły się w zagranicznych szkołach

Dokument określa warunki i tryb przyjmowania tych osób do placówek edukacyjnych na wszystkich poziomach i warunki tworzenia, organizacji oraz działania w szkołach oddziałów przygotowawczych. Opisuje sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Określa też wysokość ewentualnego stypendium. Rozporządzenie z 31 sierpnia 2017 roku należy czytać łącznie z rozporządzeniem zmieniającym z 11 marca 2022 roku, które wprowadza niewielkie modyfikacje.
Skopiowano
Internetowy System Aktów Prawnych
6 czerwca 2022

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Dokument reguluje zasady pobytu w Polsce uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Część ustawy (w szczególności art. 50–59) dotyczy kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z Ukrainy, a także opieki nad nimi (w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych).
Skopiowano